Członkostwo

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Bezkresy Kultury (rozdział III, art. 5 i 6):

  1. Członkiem może zostać osoba spełniająca wymogi ustawowe dla członka stowarzyszenia oraz po złożeniu deklaracji członkowskiej i opłaceniu wpisowego. Członkami mogą być również cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

  1. każda osoba fizyczna,
  2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Deklarację członkowską można pobrać jako plik doc lub pdf. Wypełniony dokument proszę odesłać na adres e-mail Stowarzyszenia, czyli poczta [małłpa] bezkresykultury [kroppka] org.

Opłaty członkowskie:

  • 20 PLN/rok dla studentów/doktorantów,
  • 50 PLN/rok dla pozostałych członków.

Opłatę należy uiścić przelewem na konto Stowarzyszenia Bezkresy Kultury. W tytule przelewu proszę wpisać “opłata członkowska + rok + nazwisko osoby (osób), której dotyczy wpłata”